O inicijativi

Inicijativa "Imate pravo da znate" je zagovaračka inicijativa Balkanske regionalne mreža za vladavinu prava (BRRLN). Inicijativu podržavaju advokati odbrane u krivičnim predmetima koji su dio BRRLN-ove Radne grupe za krivični zakon i koji se bave pravom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Makedoniji i Srbiji. Cilj ove inicijative je da se unaprijedi vladavina prava kroz međusobnu saradnju advokata odbrane u krivičnim predmetima iz regije.

Radna grupa za krivični zakon je u okviru svog rada identificirala dva zajednička pitanja sa kojima se suočavaju sve države članice BRRLN-a:

  1. Pravo odbrane da dobije nalog o provođenju istrage na početku istrage i pravo na podnošenje žalbe sudu na tužiočev nalog za provođenje istrage;
  2. Pravo odbrane da izvrši uvid u dokaze tužilaštva prije održavanja ročišta o pritvoru.

Navedena pitanja su utvrđena na osnovu preporuka iz Izvještaja o procjeni reforme krivičnih zakona (http://brrln.org/uploads/documents/292/clr_web.pdf), kao i tokom sastanka radnih grupa održanog u Ohridu 13-15. aprila 2018. godine.

Pored nacionalnih zagovaračkih aktivnosti, provode se i regionalne zagovaračke aktivnosti pod pokroviteljstvom BRRLN-a, čija je jedina svrha unapređenje procesnih prava optuženih u krivičnim postupcima i njihovo usklađivanje sa standardima EU.

U provedbi ovih aktivnosti, Radna grupa za krivični zakon koristi podršku ureda Inicijative za vladavinu prava Američke advokatske komore (ABA ROLI) u Skoplju, ekspertizu Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (CCBE), advokatskih komora koje su članice BRRLN-a i stručnjaka za zagovaranje iz regije.


Share this post