BRRLN Corner

KRIVIČNO PRAVNI ASPEKTI VEŠTAČENJA BIOLOŠKIH TRAGOVA LJUDSKOG POREKLA

Posted on 23.02.2016 10:41:00

KRIVIČNO PRAVNI ASPEKTI VEŠTAČENJA BIOLOŠKIH TRAGOVA LJUDSKOG POREKLA

Autor: Advokat Jasmina Mikic 

ZNAČAJ FORENZIKE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA

Forenzika u najširem smislu podrazumeva primenu znanja i tehnologija iz različitih nauka u rešavanju pravnih pitanja. Posebno popularna i nedovoljno shvaćena oblast forenzike je forenzička genetika. Forenzička genetika vrši serološke i DNK analize fizioloških tečnosti i tkiva, s ciljem identifikacije i individualizacije jedinki, životinja ili mikroorganizama.

Najvažnija grana moderne forenzičke genetike je analiza molekula DNK. DNK (dezoksiribonukleinska kiselina) predstavlja informacioni molekul u čijoj su sekvenci gradivnih elemenata-nukleotida  "zapisane" instrukcije koje određuju razvoj i funkcionisanje svih živih bića. DNK analiza se koristi u forenzičkoj nauci da poveže osumnjičene sa uzorcima krvi, kose, pljuvačke ili semene tečnosti pronađene na mestu zločina ili na predmetima koji se dovode u vezu sa učinjenim krivičnim delom. Koristi se pri utvrđivanju nevinosti prethodno osuđene osobe kao i u različitim situacijama gde je potrebna identifikacija ljudskih ostataka, utvrdjivanje očinstva, poklapanje haplotipa organa donora i primaoca itd.

 

Primenom posebnih procedura i pažljivom analizom moguće je razdvojiti uzorke više osoba, ali su rezultati često nedovoljni za donošenje zaključka. Da bi se izvršila identifikacija koristeći analizu DNK neophodno je izvršiti ekstrakciju referentne DNK. Referentni uzorci su oni uzorci koji su nesporno uzeti od neke osobe, s ciljem sprovođenja DNK analize. Danas se ti uzorci najčešće uzimaju sa sluzokože usne duplje ili ređe uzorci krvi ili dlaka sa poglavine. Pored ovih standardnih referentnih uzoraka mogu se koristiti i tzv „arhivski uzorci“, koji takođe predstavljaju uzorke biološkog materijala, najčešće uzeti iz medicinskih razloga i čuvani u nekoj medicinskoj ustanovi. (npr. Uzorci krvi, semene tečnosti ili drugih tkiva ili organa koji su uzeti biopsijom). Osim navedenih postoje i „surogat uzorci, odnosno uzorci koje je neka osoba slučajno ostavila na nekom predmetu (npr. Na četkici za zube, brijaču, svojoj garderobi, posteljini, higijenskim štapićima...).

Naravno, postavlja se pitanje tačnosti rezultata dobijenih ovim analizama. Nakon višegodišnjih diskusija, neprihvatanja rezultata, poboljšavanja metoda i obučavanja stručnjaka, sa stanovišta krivičnog pravi odgovor ne može biti konačan. Ovo sa razloga što bilo koji dokaz u sudskom postupku, pa samim tim i dokaz izveden veštačenjem bioloških tragova se ne može tumačiti van konteksta svih drugih izvedenih dokaza.

Uzorak mora da bude otkriven (što samo po sebi može da utiče na integritet dokaza),  nakon čega mora da se spakuje, obeleži i transportuje (što čini još nekoliko mesta za grešku). Pri dolasku u laboratoriju uzorak mora da se zavede, uskladišti, izvadi iz skladišta, sve vreme vodeći računa o tome da ne dođe do mešanja dokaza. Nakon toga,  uzorak mora da dođe do čiste radne zone gde mora da se propisno otpakuje i opiše. Tek tada može da počne laboratorijski rad, koji sa svoje strane nosi veliki broj mogućnosti za grešku, od nedovoljno iskusnog tehničara do loše pripremljenih rastvora. Nakon izvršenih analiza dolazi osetljiv proces interpretacije rezultata eksperimenata, gde je izuzetno bitan faktor objektivnost osobe koja vrši analizu. Tek nakon toga se priprema Zapisnik o veštačenju. I nakon svega toga,  putovanje uzorka nije gotovo. Uzorak mora da se premesti iz laboratorije i zavede u odeljenju sa policijskim dokazima, kao i propisno skladišti u sudskom depozitu, u slučaju da se ukaže potreba za ponovnim analizama. Nijedan drugi tip dokaza nema ni blizu toliko prilika za uništenje, pogrešno rukovanje, kontaminaciju ili neku drugu nedaću, kao što je ima forenzički dokaz.

Iz svih navedenih razloga neophodno je da sudsko veće, advokati, tužioci i svi koji mogu da utiču na ishod slučaja budu upoznati sa postupcima koje su korišćeni u dobijanju određenog forenzičkog rezultata. Da bi se forenzički dokazi koristili na ispravan način, potrebno je u zakonu o krivičnom postupku šire objasniti ove procedure. U tom slučaju bi svi učesnici u postupku mogli da budu upućeni u proceduru pretvaranja biološkog traga u dokaz.

Moramo da napomenemo i to da nakon dobijanja forenzičkih rezultata i sačinjavanja zapisnika o veštačenju, takođe dokazni značaj u velikoj meri zavisi od interpretacije sudskog veštaka u toku krivičnog postupka. Zakon predviđa da veštak usmeno izlaže na glavnom pretresu svoj nalaz i mišljenje ili ukoliko je prethodno pripremio pismeni nalaz i mišljenje, može mu se dozvoliti da ga pročita, a potom će se nalaz i mišljenje priložiti zapisniku. Sudsko veće može da, umesto pozivanja sudskog veštaka ili ustanove kojima je povereno veštačenje, samo pročita nalaz i mišljenje, ako se zbog prirode veštačenja ne može očekivati potpunije objašnjenje njihovog pismenog nalaza i mišljenja. Ovde dolazimo do činjenice da sud ipak, bez potrebnog stručnog znanja tumači da li je ili ne moguće potpunije objašnjenje pismenog nalaza veštaka. Sa krivično pravnog stanovišta, moguće je da se u ponovljenom postupku, po žalbi odbrane ili tužilaštva, izvede saslušanje sudskog veštaka kojim će se dobiti potpuno drugačija analiza priloženog pismenog veštačenja.

S druge strane, sudsko veće može, ako oceni da je to potrebno s obzirom na ostale izvedene dokaze i primedbe stranaka, naknadno odlučiti da se neposredno ispitaju stručnjaci koji su veštačili.

Obazriva upotreba DNK dokaza

DNK analiza zasniva se na komparaciji spornog i nespornog biološkog materijala. Analiza forenzičkih uzoraka (pronađenih na mestu zločina) i analiza referentnih uzoraka (nesporni uzorci uzeti od osumnjičenih ili oštećenih) radi se u odvojenim odeljcima. Pristup radnom prostoru, odnosno odeljcima, ima ovlašćeno osoblje, što problem kontaminacije bioloških tragova svodi na minimum.

 Svaki DNK analitičar prati biološki trag od ulaska u laboratoriju do dobijanja DNK profila. Postupak analize i obrade tragova obuhvata pregled tragova dostavljenih sa lica mesta i vršenje preliminarnih testova pri čemu se utvrđuje da li se radi o tragovima krvi, semene tečnosti ili je u pitanju neki drugi biološki trag. Upoređivanjem DNK profila dobijenih iz forenzičkih uzoraka sa DNK profilima dobijenim iz referentnih uzoraka mogu imati velikog značaja u  rasvetljavanju krivičnih dela..

Pri prikupljanju spornih bioloških tragova ljudskog porekla sa mesta izvršenja krivičnog dela  ili sa tela žrtve, nepohodno je da se maksimalno poštuju sve mere predostrožnosti kako ne bi došlo do kontaminacije uzoraka međusobno ili sa drugim uzorcima. Istovremeno neophodno je i pravilno čuvanje ovih uzoraka do trenutka predaje veštacima radi vršenja analiza.

Da bi se neka osoba isključila kao mogući vlasnik nekog biološkog traga dovoljno je nepoklapanje genskih profila, dobijenih od te osobe i tog biološkog traga za samo jedan od analiziranih genskih lokusa. Sa druge strane, da bi potvrdili da neki biološki trag potiče od određene osobe, potrebno je da se genski profili poklapaju za svaki od analiziranih gena.

Kako se analiza DNK otiska zasniva na komparaciji spornog i nespornog uzorka biološkog materijala ljudskog porekla i jedina mogućnost da još neka osoba u svetu ima isti genski profil, postoji samo ukoliko vlasnik biološkog traga ima brata ili sestru jednojajčanog blizanca, jer je to jedina nemogućnost isključivanja druge osobe kao vlasnika biološkog traga.

Kad se DNK dokaz uzima u obzir sledeća pitanja se moraju postaviti:

* Može li uspotavljena veza biti slučajnost?

* Ako ne, da li je moguće da je DNK dokaz namerno postavljen na mestu zločina?

* Ako ne, da li je osumnjičeni imao prilike da ostavi svoj genetski materijal na mestu zločina u skorašnjoj prošlosti?

* Ako da, da li to znači da je osumnjičeni kriv?

ULOGA I ZNAČAJ BIOLOŠKOG VEŠTAČENJA PO AKTUELNOM ZKP -U

Članom 141. ovog zakona predviđeno je i uzimanje uzoraka biološkog porekla, a članom 142.  ZKP –a predviđeno je i uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu - Ako je potrebno radi otkrivanja učinioca krivičnog dela ili utvrđivanja drugih činjenica u postupku, javni tužilac ili sud može narediti uzimanje uzorka za forenzičko-genetičku analizu:

1) sa mesta krivičnog dela i drugog mesta na kome se nalaze tragovi krivičnog dela;

2) od okrivljenog i oštećenog, a pod uslovima predviđenim u članu 141. stav 2. ovog zakonika;

3) od drugih lica ako postoji jedna ili više karakteristika koja ih dovodi u vezu sa krivičnim delom.

 

U odluci o izricanju krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode, prvostepeni sud može po službenoj dužnosti odrediti da se uzorak za forenzičko-genetičku analizu uzme od:

1) okrivljenog kome je za krivično delo učinjeno sa umišljajem izrečena kazna zatvora preko jedne godine;

2) okrivljenog koji je oglašen krivim za umišljajno krivično delo protiv polne slobode;

3) lica kome je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.

 

ZNAČAJ I PROBLEMI

Iz svega izrečenog proizilazi da je značaj biološkog veštačenja nesumnjiv. Naime, uvođenje veštačenja bioloških tragova putem DNK analize u našoj sudskoj praksi otvara nove mogućnosti u veštačenju bioloških tragova, pozitivno utiče na skraćenje trajanja i na smanjenje troškova krivičnog postupka, ima izuzetan značaj u rasvetljavanju pojedinih krivičnih dela, uz istovremenu primenu i u dokazivanju biološkog porekla deteta.

Takođe, upotreba ove metode je pouzdana u identifikaciji osoba, osim kod homozigotnih blizanaca. Prema važećoj sudskoj praksi metod DNK otiska ima potpunu dokaznu snagu i predstavlja validan materijalni dokaz jer se veštačenje vrši na osnovu biološkog materijala koji se ni protekom vremena ne menja. Međutim, da bi se dobili kvalitetni - upotrebljivi rezultati posle obavljenog biološkog veštačenja moramo se potruditi svi mi koji postupamo u toku krivičnog postupka - kao predstavnici pravosuđa (sudije, javni tužioci, advokati) ili policije da što pre prevaziđemo probleme koji postoje.

 Da bi se dobili rezultati koji imaju snagu dokaza u sudskim postupcima,  neophodna je što kvalitetnija edukacija svih službenih lica koja postupaju prilikom uviđaja na licu mesta (kriminalističkih tehničara javnih tužilaca, laboratorijskog osoblja) u cilju sagledavanja značaja biološkog materijala pronađenog prilikom uviđaja i njegove upotrebljivosti za veštačenje. Takođe, od velikog značaja je sprečavanje mogućnosti kontaminacije uzoraka bioloških tragova pronađenih na licu mesta do koje može doći neopreznim radom službenih lica na licu mesta prilikom uviđaja. Ovde je potrebno je obratiti i pažnju na problem neadekvatne obrade, pa potom i čuvanja pronađenih bioloških tragova.

Ovu vrstu veštačenja treba obaviti u što ranijoj fazi krivičnog postupka - u prethodnoj istrazi ili istrazi (prema konceptu  Zakonika o krivičnom postupku), što suštinski pozitivno utiče na smanjenje troškova krivičnog postupka. Poseban problem na koji treba ukazati je - stručni profil Ustanove - veštaka za DNK analize, jer postoji mogućnost kompromitovanja ove vrste analize u sudskoj praksi primenom neodgovarajućih procedura od strane sudskih veštaka neodgovarajućeg profila. Osim ovih problema sa povećanjem broja ustanova koje obavljaju ovu vrstu veštačenja pojavljuju se i novi problemi za koje suštinski ranije nismo ni znali:

1. Da li su hemikalije koje se koriste u radu validirane od strane proizvođača. Naime, postoji tačno propisan postupak kako se vrši validacija hemikalija. Ako određene hemikalije prođu kroz postupak u 25 laboratorija u svetu i ako se rezultati poklope, hemikalija je prošla validaciju. Razlika u ceni između hemikalije koja je prošla postupak validacije i one koja nije prošla taj postupak je drastična. Sve to može da utiče na izbor laboratorije prilikom kupovine hemikalije ali i na pouzdanost dobijenih rezultata.

2. Pitanje standarda koji će se genski lokusi analizirati - da li onih 13 genskih lokusa iz CODIS sistema ili neki drugi; da li sve laboratorije imaju mogućnost da analiziraju genske lokuse iz sistema CODIS ili neke druge.

3. Pitanje standarda u toku procedure i da li se sve laboratorije istih pridržavaju. Naime, za svaki deo procedure veštačenja postoji standardna operativna procedura. U okviru ovog problema postavlja se pitanje ko izdaje naredbe za takve procedure.

4. Problemi interpretacije dobijenih razultata. Izuzetno je značajno ko podatke dobijene veštačenjem bioloških tragova intrerpretira pred sudom. Da li je osoba za to kvalifikovana - molekularni biolog - genetičar ili lekar. Lekar to ne može sa uspehom da uradi, a naročito da pred sudom neposredno na glavnom pretresu objašnjava određena pravila pojedinih grana nauke – statistike, na koje sa uspehom mogu da se pozivaju prilikom interpretacije dobijenih rezultata iz veštačenja isključivo molekularni biolozi - genetičari.

Sve su to problemi sa kojima javni tužioci moraju pravovremeno da budu upoznati, da znaju šta ih čeka, na šta treba da obrate pažnju kad zahtevaju DNK veštačenje u prethodnoj istrazi i kako da izbegnu određene probleme sa kojima se naši sudovi susreću u manjoj ili većoj meri do današnjeg dana.

ZAKLJUČAK

Posmatrajući sa krivično pravnog aspekta biološka veštačenja tragova ljudskog porekla su od izuzetnog značaja. Veliki broj nerasvetljenih krivičnih dela rešen je upravo zahvaljujući ovoj vrsti veštačenja, posle dugog niza godina. U svetu je ova vrsta veštačenja na mnogo višem nivou i samim tim su rezultati neuporedivo bolji u odnosu na našu zemlju. Imajući u vidu odredbe važećeg Zakonika o krivičnom postupku, jasno je da su očekivanja vezana za veštačenje tragova ljudskog porekla, putem DNK analize, visoka. Kako su ove analize skupe, na žalost, u našoj zemlji još dugo neće biti moguća primena ovih analiza u velikom broju slučajeva. S druge strane, nedovoljna stručnost i nepoznavanje materije od strane svih učesnika u krivičnom postupku takođe predstavlja osnov za uvođenje novih odredbi u krivični zakonik koje bi bliže regulisale ovu materiju, kao i za donošenje podzakonskih akata koji bi opširnije edukovali sve učesnike u krivičnom postupku o ovoj važnoj oblasti.

 


Share this post


Posting is allowed only to logged in members. Please register for free, and log in